ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

Specjalizacja

 • I. Prawo cywilne
  • - Doradztwo w zakresie nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych
  • - Przygotowywanie oraz konsultacja projektów umów prawa cywilnego
 • II. Prawo procesowe
  • - Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń pieniężnych oraz przed organami administracji publicznej
  • - reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym
  • - reprezentowanie osób fizycznych w procesach cywilnych
 • III. Prawo handlowe i gospodarcze
  • - Zakładanie wszystkich rodzajów spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce od aktu założycielskiego po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • - Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółki :
   • - przygotowywanie projektów uchwał,
   • - prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników,
   • - przeprowadzenie transakcji zbycia udziałów/akcji,
   • - doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek kapitałowych,
   • - przeprowadzanie zmian w kapitale zakładowym, rezerwowym i zapasowym.
  • - Przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek.
  • - Przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
  • - Windykacja należności:
   • - negocjacje z dłużnikami,
   • - wezwania do zapłaty,
   • - prowadzenie spraw i reprezentacja przed sądem.
  • - Prowadzenie spraw egzekucyjnych.
  • - Opracowywanie informacji prawnych dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów z danej dziedziny działalności gospodarczej
 • IV. Prawo własności intelektualnej- prawo autorskie
  • - Przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych.
  • - Przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich.
  • - Ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań.
  • - Reprezentowanie artystów w sporach z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich.
 • V. Prawo własności intelektualnej- znaki towarowe
  • - Reprezentacja w sprawach o naruszenie znaku towarowego
  • - Doradztwo w zakresie dopuszczalności używania znaków towarowych
 • VI. Prawo administracyjne
  • - Obsługa procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach.
  • - Zaskarżanie decyzji administracyjnych i reprezentacja przed organami odwoławczymi i sądami.
  • - Reprezentacja przed organami administracyjnymi
  • - Składanie skarg do sądu administracyjnego i reprezentacja przed sądem
 • VII. Prawo spółdzielcze
  • - Prowadzenie bieżących spraw różnego typu spółdzielni,
  • - Przygotowywanie projektów statutów
  • - Doradztwo przy zakładaniu i rejestracji tego typu podmiotów
 • VIII. Prawo pracy
  • - Reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądem, m.in. w sprawach o:
   • - zaległe wynagrodzenie,
   • - odszkodowanie,
   • - przywrócenie do pracy.
  • - Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę.
  • - Doradztwo w zakresie polityki zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski).
  • - Zakaz konkurencji:
   • - przygotowanie umów,
   • - reprezentacja przed sądem w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji.
 • IX. Prawo ubezpieczeń społecznych
  • - Reprezentowanie przed organami ZUS w sprawach dotyczących m.in.:
   • - Ubezpieczeń chorobowych i powypadkowych
   • - Ubezpieczeń emerytalnych i rentowych